שבת המלכה - page 1

ה
ָּ
כ
ְ
ל
ַׁ
מ
ַׁ
ת ה
ָּ
ב
ַׁ
ש
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
אליק
ַׁ
חמן בי
ַׁ
חיים נ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook