שיר הפרטיזנים - page 1

ִׁ
ש
ִׁ
ה
ִׁ
יר
ִׁ
פ
ִׁ
ר
ִׁ
ט
ָ
יז
יםנ
ִׁ
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ִִׁׁ
ה
ִׁ
יר
ִׁ
ג
ִׁ
ש
ִׁ
יקל
ִׁ
1,2,3,4,5,6,7,8,9 10
Powered by FlippingBook