אבינו מלכנו - page 7

ינוּ
ִ
אָב
נוּ
ֵּ
פ
ַ
ט
ְ
ינוּ ו
ֵּ
ל
ָ
ל עוֹל
ַ
ע
ְ
ינוּ ו
ֵּ
ל
ָ
ל ע
ֹ
מ
ֲ
נוּ ח
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
מ
ךָ
ֶׁ
ש
ְ
ד
ָ
ם ק
ֵּ
ל ש
ַ
ים ע
ִ
רוּג
ֲ
ן ה
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ךָ
ֶׁ
חוּד
ִ
ל י
ַ
ים ע
ִ
בוּח
ְ
ן ט
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ֶׁ
מ
ְ
דּוּש ש
ִ
ל ק
ַ
ם ע
ִ
י
ַ
מ
ַ
ש וּב
ֵּ
א
ָ
י ב
ֵּ
א
ָ
ן ב
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ךָ
פוּךְ
ָ
ש
ַ
יךָ ה
ֶׁ
ד
ָ
ב
ֲ
ם ע
ַ
ת דּ
ַ
מ
ְ
ק
ִ
ינוּ נ
ֵּ
ינ
ֵּ
ע
ְ
ם ל
ֹ
ק
ְ
נוּ נ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
נוּ
ֵּ
נ
ֲ
ע
ַ
מ
ְ
ם לֹא ל
ִ
ךָ א
ְ
נ
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
נוּ
ֵּ
יע
ִ
הוֹש
ְ
ךָ ו
ְ
נ
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ים
ִ
ב
ַ
ר
ָ
יךָ ה
ֶׁ
מ
ֲ
ח
ַ
ן ר
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
בוֹר
ִ
ג
ַ
דוֹל ה
ָ
ג
ַ
ךָ ה
ְ
מ
ִ
ן ש
ַ
ע
ַ
מ
ְ
ה ל
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ינוּ
ֵּ
ל
ָ
א ע
ָ
ר
ְ
ק
ִ
נּ
ֶׁ
א ש
ָ
נּוֹר
ַ
ה
ְ
ו
ים
ִ
ש
ֲ
ע
ַ
נוּ מ
ָ
ין ב
ֵּ
י א
ִ
נוּ כ
ֵּ
נ
ֲ
ע
ַ
נוּ ו
ֵּ
נּ
ָ
נוּ ח
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
נוּ
ֵּ
יע
ִ
הוֹש
ְ
ד ו
ֶׁ
ס
ֶׁ
ח
ָ
ה ו
ָ
ק
ָ
ד
ְ
נוּ צ
ָ
מ
ִ
ה ע
ֵּ
ש
ֲ
ע
.
1 2,3,4,5,6,8
Powered by FlippingBook