אבינו מלכנו - page 6

רוֹב
ָ
ק
ְ
ה ב
ָ
שׁוּע
ְ
נוּ י
ָ
ח ל
ַ
מ
ְ
צ
ַ
נוּ ה
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ךָ
ֶ
מ
ַ
ל ע
ֵּ
א
ָ
ר
ְ
ש
ִ
ן י
ֶ
ר
ֶ
ם ק
ֵּ
ר
ָ
נוּ ה
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ם
ֵּ
ר
ָ
נוּ ה
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ךָ
ֶ
יח
ִ
שׁ
ְ
ן מ
ֶ
ר
ֶ
ק
יךָ
ֶ
כוֹת
ְ
ר
ִ
ב
ִ
ינוּ מ
ֵּ
ד
ָ
א י
ֵּ
ל
ַ
נוּ מ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ע
ָ
ב
ָ
ינוּ ש
ֵּ
מ
ָ
ס
ֲ
א א
ֵּ
ל
ַ
נוּ מ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ינוּ
ֵּ
ל
ָ
ם ע
ֵּ
ח
ַ
ר
ְ
נוּ חוּס ו
ֵּ
ע קוֹל
ַ
מ
ְ
נוּ שׁ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
נוּ
ֵּ
ת
ָ
ל
ִ
פ
ְ
ת ת
ֶ
צוֹן א
ָ
ר
ְ
ים וּב
ִ
מ
ֲ
ח
ַ
ר
ְ
ל ב
ֵּ
ב
ַ
נוּ ק
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
נוּ
ֵּ
ת
ָ
ל
ִ
פ
ְ
ת
ִ
ם ל
ִ
י
ַ
מ
ָ
י שׁ
ֵּ
ר
ֲ
ע
ַ
ח שׁ
ַ
ת
ְ
נוּ פ
נוּ
ְ
ח
ַ
נ
ֲ
ר א
ָ
פ
ָ
י ע
ִ
ר כ
ֹ
כ
ְ
נוּ ז
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
יךָ
ֶ
נ
ָ
פ
ְ
ל
ִ
ם מ
ָ
יק
ֵּ
נוּ ר
ֵּ
יב
ִ
שׁ
ְ
א ל ת
ָ
נוּ נ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
ים
ִ
מ
ֲ
ח
ַ
ת ר
ַ
ע
ְ
את שׁ
ֹ
ז
ַ
ה ה
ָ
ע
ָ
ש
ַ
א ה
ֵּ
ה
ְ
נוּ ת
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
ב
יךָ
ֶ
נ
ָ
פ
ְ
ל
ִ
צוֹן מ
ָ
ת ר
ֵּ
ע
ְ
ו
.
1,7 2,3,4,5,8
Powered by FlippingBook