אבינו מלכנו - page 5

ךָ
ֶ
ת
ָ
ל
ֲ
ח
ַ
נ
ִ
ה מ
ָ
פ
ֵּ
ג
ַ
ע מ
ַ
נ
ְ
נוּ מ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ינוּ
ֵּ
וֹנוֹת
ֲ
ל ע
ָ
כ
ְ
ל ל
ַ
ח
ְ
ח וּמ
ַ
ל
ְ
נוּ ס
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
י
ֵּ
ע
ָ
ש
ְ
ר פ
ֵּ
ב
ֲ
ע
ַ
ה
ְ
ה ו
ֵּ
ח
ְ
נוּ מ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
יךָ
ֶ
ינ
ֵּ
ד ע
ֶ
ג
ֶ
נ
ִ
ינוּ מ
ֵּ
את
ֹּ
ט
ַ
ח
ְ
נוּ ו
ינוּ
ֵּ
י חוֹבוֹת
ֵּ
ר
ְ
ט
ִ
ל ש
ָ
ים כ
ִ
ב
ַ
ר
ָ
יךָ ה
ֶ
מ
ֲ
ח
ַ
ר
ְ
ק ב
ֹּ
ח
ְ
נוּ מ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
יךָ
ֶ
נ
ָ
פ
ְ
ה ל
ָ
מ
ֵּ
ל
ְ
ה ש
ָ
שוּב
ְ
ת
ִ
נוּ ב
ֵּ
יר
ִ
ז
ֲ
ח
ַ
נוּ ה
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ךָ
ֶ
מ
ַ
י ע
ֵּ
חוֹל
ְ
ה ל
ָ
מ
ֵּ
ל
ְ
פוּאָה ש
ְ
ח ר
ַ
ל
ְ
נוּ ש
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
נוּ
ֵּ
ינ
ִ
ר ד
ַ
ז
ְ
ג
ַ
ע רוֹע
ַ
ר
ְ
נוּ ק
יךָ
ֶ
נ
ָ
פ
ְ
רוֹן טוֹב ל
ָ
כ
ִ
ז
ְ
נוּ ב
ֵּ
ר
ְ
כ
ָ
נוּ ז
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ים
ִ
ים טוֹב
ִ
י
ַ
ר ח
ֶ
פ
ֵּ
ס
ְ
נוּ ב
ֵּ
ב
ְ
ת
ָ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ה
ָ
ישוּע
ִ
ה ו
ָ
ל
ֻ
א
ְ
ר ג
ֶ
פ
ֵּ
ס
ְ
נוּ ב
ֵּ
ב
ְ
ת
ָ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ָ
ס
ָ
נ
ְ
ר
ַ
ר פ
ֶ
פ
ֵּ
ס
ְ
נוּ ב
ֵּ
ב
ְ
ת
ָ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ה
ָ
ל
ָ
כ
ְ
ל
ַ
כ
ְ
ה ו
יוֹת
ֻ
כ
ְ
ר ז
ֶ
פ
ֵּ
ס
ְ
נוּ ב
ֵּ
ב
ְ
ת
ָ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ה
ָ
יל
ִ
ח
ְ
ה וּמ
ָ
יח
ִ
ל
ְ
ר ס
ֶ
פ
ֵּ
ס
ְ
נוּ ב
ֵּ
ב
ְ
ת
ָ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
1,6,7 2,3,4,8
Powered by FlippingBook