אבינו מלכנו - page 4

נוּ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
מחבר לא ידוע
יךָ
ֶ
נ
ָ
פ
ְ
אנוּ ל
ָ
ט
ָ
נוּ ח
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ה
ָ
ת
ַ
א א
ָ
ל
ֶ
ךְ א
ֶ
ל
ֶ
נוּ מ
ָ
ין ל
ֵּ
נוּ א
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ךָ
ֶ
מ
ְ
ן ש
ַ
ע
ַ
מ
ְ
נוּ ל
ָ
מ
ִ
ה ע
ֵּ
ש
ֲ
נוּ ע
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ה
ָ
ה טוֹב
ָ
נ
ָ
ינוּ ש
ֵּ
ל
ָ
ש ע
ֵּ
ד
ַ
נוּ ח
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ל
ֵּ
ט
ַ
נוּ ב
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
שוֹת
ָ
רוֹת ק
ֵּ
ז
ְ
ל ג
ָ
ינוּ כ
ֵּ
ל
ָ
ע
ֵּ
מ
ינו
ֵּ
א
ְ
בוֹת שוֹנ
ְ
ש
ְ
ח
ַ
ל מ
ֵּ
ט
ַ
נוּ ב
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ינוּ
ֵּ
ב
ְ
ת אוֹי
ַ
צ
ֲ
ר ע
ֵּ
פ
ָ
נוּ ה
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ינוּ
ֵּ
ל
ָ
ע
ֵּ
ין מ
ִ
ט
ְ
ש
ַ
ר וּמ
ַ
ל צ
ָ
ה כ
ֵּ
ל
ַ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ינוּ
ֵּ
ג
ְ
ר
ְ
ט
ַ
ק
ְ
ינוּ וּמ
ֵּ
ינ
ִ
ט
ְ
ש
ַ
יּוֹת מ
ִ
ם פ
ֹ
ת
ְ
נוּ ס
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
וֹן
ָ
ע
ְ
ית ו
ִ
ח
ְ
ש
ַ
י וּמ
ִ
ב
ְ
ב וּש
ָ
ע
ָ
ר
ְ
ב ו
ֶ
ר
ֶ
ח
ְ
ר ו
ֶ
ב
ֶ
ה ד
ֵּ
ל
ַ
נוּ כ
ֵּ
כ
ְ
ל
ַ
ינוּ מ
ִ
אָב
ךָ
ֶ
ית
ִ
ר
ְ
י ב
ֵּ
נ
ְ
ב
ִ
ד מ
ַ
מ
ְ
וּש
.
1,5,6,7 2,3,8
Powered by FlippingBook