תונימז ןוכדע

תוחפל תונימז ןכדעל שי ,רקי הרומ 3 המידק תועובש

right7 / 25 - 21leftרודיס קבדהרודיס קבדה
 • יחכונ עובש
 • יחכונ + 1
 • יחכונ + 2
 • יחכונ + 3
יחכונ רודיס קתעה רודיס קבדה

השיעורים שלי

חמישי16.07
 • 14:00-17:00

  הקיטמתמ

  תיב ירועישב הרזע םיפתתשמ הבורמ רועישל הסינכ close
 • image

  מתמטיקה

  תיב ירועישב הרזע םיפתתשמ הבורמ close
 • image
  • 18:00-19:00
  • שיעור פרטי
  מתמטיקה, 4 יחידות לימוד מיכל טורסו רועישל הסינכ

  הז רועיש לטבל ךנוצרבש חוטב התא םאה?* הבוח הדש

  דע םירועיש לטבל רתומ 48 ןתינש לככ טיעמהל שי רועישה דעומ ינפל תועש השעמה תרמוח לע תוארתה דוע םירועיש לוטיבב

  הרזח
 • image
  • 18:00-19:00
  • שיעור פרטי
  הקיטמתמ, 4 םימושי - תודיחי וסרוט לכימ

  לטוב רועישה!

  שדח דעומ תעיבק

  הז רועיש לטבל ךנוצרבש חוטב התא םאה?* הבוח הדש

  דע םירועיש לטבל רתומ 48 ןתינש לככ טיעמהל שי רועישה דעומ ינפל תועש השעמה תרמוח לע תוארתה דוע םירועיש לוטיבב

  הרזח
 • image
  • 18:00-19:00
  • שיעור פרטי
  הקיטמתמ, 4 םימושי - תודיחי וסרוט לכימ

  רועיש דעומ יוניש

  יום חמישי

  רועיש ןוכדע לוטיב
 • image
  • 18:00-19:00
  • שיעור פרטי
  הקיטמתמ, 4 םימושי - תודיחי וסרוט לכימ

  החלצבה ןכדוע רועישה

  הז רועיש לטבל ךנוצרבש חוטב התא םאה?* הבוח הדש

  דע םירועיש לטבל רתומ 48 ןתינש לככ טיעמהל שי רועישה דעומ ינפל תועש השעמה תרמוח לע תוארתה דוע םירועיש לוטיבב

  הרזח