נרותי הזעירים - page 1

ים
ִ
יר
ִ
ע
ְּ
ז
ַ
י ה
ַ
רוֹת
ֵ
נ
ת:
ֵ
א
ֵ
מ
מוריס רוזנפלד
1,2,3,4,5,6,7,8,9 10
Powered by FlippingBook